Wiara ewangeliczna

Kim jestem w Chrystusie

Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

Rz 10,17

Kim jestem w Chrystusie

Jestem nowym stworzeniem - 2 Kor 5,17
Jestem solą ziemi i światłością świata - Mt 5,13-14
Jestem dzieckiem Bożym i Jego współdziedzicem - J 1,12; Rz 8,16-17; Ga 4,6-7
Jestem świątynią Bożą, a moje ciało jest świątynią Ducha Świętego - 1 Kor 3,16 i 6,19
Jestem sługą sprawiedliwości - Rz 6,18
Jestem sprawiedliwy - 2 Kor 5,21
Jestem wyzwolony z przekleństwa prawa (ubóstwa, choroby i duchowej śmierci) - Ga 3,13; Pwt 28
Jestem pojednany z Bogiem - 2 Kor 5,18
Jestem członkiem Jego Ciała - Ef 5,30; 1 Kor 12,7
Jestem przyjacielem Jezusa - J 15, 15


Gdzie przebywam będąc w Chrystusie

W Jego ciele - 1 Kor 12,27; Łk 10,19; J 6,56
Wysoko, ponad wszelką zwierzchnością, zasiadam w okręgach niebieskich - Ef 1,20-23
W Jego Królestwie - Kol 1,13

Co posiadam w Chrystusie

Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios - Ef 1,3
Pokój Boży - Flp 4,7
Pełnię - Kol 2,10
Życie wieczne - 1 J 5,13

Co czynię w Chrystusie

Opowiadam o Nim - Mt 28,19-20
Świadczę o Nim w mocy Ducha Świętego - Dz 1,8
Wyrzucam złe duchy, mówię nowymi językami, wkładam ręce na chorych i są uzdrawiani
- Mk 16,17-18
Depczę po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjacielskiej i nic mi nie mogą zaszkodzić
- Łk 10,19
Wszystko czynię w Nim, bo mnie wzmacnia - Flp 4,13

Pocieszenie i wzmocnienie

Pan - Bóg mój, jest ochroną mego życia - Ps 27,1
Radość Pańska jest moją siłą - Ne 8,10
Większy jest Ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie - 1J 4,4
Nie spuszczę z oka, Jego słów, gdyż są życiem i lekarstwem dla całego mojego ciała
- Prz 4, 21-22
Będąc szczerym w miłości, wzrastam pod każdym względem w Niego - Ef 4, 15; Prz 3,32
Nikt nie może mnie wyrwać z ręki Jezusa - gdyż otrzymałem od Niego życie wieczne - J 10, 28
Pozwalam pokojowi Chrystusowemu rządzić w moim sercu; na Boga składam wszelką troskę
- Kol 3, 15; 1 P 5, 7
Z tym, z czym się nie zgadzam, by się tu działo, Bóg również się nie zgadza, a na to, na co zezwalam by się działo, Bóg również zezwala - by nastąpiło tu, na ziemi - Mt 16, 19
Ponieważ jestem wierzącym, takie znaki towarzyszą mi: mówię nowymi językami, mam władzę nad diabłem, kładę ręce na chorych i są uzdrawiani - Mk 16, 17-18
Mam pełnię w Nim, w Tym, który jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności
- Kol 2, 9-10

Potrzeby finansowe i materialne

Chrystus wykupił mnie spod przekleństwa zakonu (ubóstwa, choroby i wiecznej śmierci)
- Ga 3,13; Pwt 28
Zamiast ubóstwa Pan dał mi powodzenie; zamiast choroby dał mi zdrowie, a zamiast śmierci - życie wieczne - 2 Kor 8, 9; J 10, 10
Mieszkam w Nim, a Jego Słowa trwają we mnie i o cokolwiek proszę, otrzymuję
- J 15, 7 i 6, 56 i 6, 35
Rozkoszuję się Panem, a On daje mi wszystko czego pragnie me serce - Ps 37, 4
Daję i jest mi dawane: miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dają w zanadrze moje - Łk 6, 38
Oddaję dziesięcinę i Bóg otwiera okna niebieskie i wylewa na mnie swe błogosławieństwa ponad miarę - Ml 3,10
Nie brak mi niczego, gdyż Bóg mój zaspokaja wszelkie me potrzeby według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie (dosłownie: niczego więcej nie pragnę) - Flp 4,19
Mając pod dostatkiem wszystkiego, mogę łożyć hojnie na wszelką dobrą sprawę, gdyż Bóg udziela mi obficie wszelkiej łaski - 2 Kor 9,8
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie (dosłownie: niczego więcej nie pragnę)
- Ps 23,1

Zdrowie fizyczne, uzdrowienie z choroby

Mądrość i prowadzenie

Duch Prawdy przebywa we mnie i poucza o wszystkim, wprowadzając we wszelką prawdę
- J 14,26 i 16,13
Ufam Panu całym swoim sercem, a na rozumie moim nie polegam - Prz 3,5
Pamiętam o Nim na wszystkich swoich drogach; On prostuje moje ścieżki - Prz 3,6
Słowo Jego jest pochodnią moim nogom i światłością ścieżkom moim - Ps 119,105
Pozwalam Słowu Chrystusowemu mieszkać we mnie obficie; we wszelkiej mądrości - Kol 3,16
Idę za Dobrym Pasterzem, ponieważ znam Jego głos a nie pójdę za obcym - J 10,3-4.10
Nie upodabniam się do tego świata, bo umysł mój jest odnowiony Słowem Boga - Rz 12,2
Nie daję diabłu przystępu (miejsca) - Ef 4, 27
Nie położę przed oczy moje rzeczy niegodziwej - Ps. 101,3; 1 J 2,16; Judy 23
Nie pozwalam żadnemu nieprzyzwoitemu słowu wychodzić z ust moich, lecz tylko budującemu, przynoszącemu błogosławieństwo - Ef 4, 29

Kiedy przychodzi strach lub zmartwienie

Nie muszę martwić się o nic, ponieważ Bóg polecił mi złożyć wszystkie moje troski na Niego
- 1 P 5,7
Jestem członkiem ciała Chrystusa i diabeł nie ma nade mną mocy - 1Kor 12,14-27; Ap 12,11
Większy jest Ten, który jest we mnie, niż ten, który jest w świecie - 1J 4,4
Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną Panie; Twoje Słowo i Twój Duch pocieszają mnie
- Ps 23,4
Jestem daleki od ucisku i strach nie zbliży się do mnie - Iz 54,14
Żadna broń, ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, gdyż moja sprawiedliwość pochodzi od Pana
- Iz 54,17
Wszystko co uczynię, powiedzie się, gdyż jestem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód
- Ps 1,3
Boże, wyzwoliłeś mnie z teraźniejszego wieku złego według Twojej woli - Ga 1,4
Nie dosięgnie mnie nic złego i żadna plaga nie zbliży się do mego domu, bo aniołom swym polecił aby strzegli mnie na wszystkich drogach moich - Ps 91,10-11
Na mej ścieżce jest życie i nie ma tam śmierci - Prz 12,28
Jestem wykonawcą Słowa i błogosławiony jestem w całym moim postępowaniu - Jk 1,25
Biorę tarczę wiary i zatrzymuję wszystko, co diabeł wysyła przeciwko mnie - Ef 6,16
Chrystus wykupił mnie od przekleństwa zakonu; sprzeciwiam się jakiejkolwiek chorobie przychodzić na mnie - Ga 3,13; 5 Mojż. 28
Ranami Jezusa jestem uleczony a Jego sińcami - uzdrowiony - Iz 53,5
Zwyciężam przez krew Baranka i słowo mego świadectwa; zachowuję przykazania Boże i wiarę Jezusową; trwam przy świadectwie o Jezusie - Obj 12,11; Ga 2,20; Obj 14,12 i 19,10
Diabeł ucieka ode mnie gdyż przeciwstawiam się mu w imię Jezusa - Jk 4,7
Wielki jest pokój (dobrobyt) Bożych dzieci, ponieważ są uczniami Pana - Iz 54,13
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Jezusa nie przeminą - Mk 13,31; Iz 40,8; 1P 1,25

{jcomments on}

Możliwość komentowania została usunięta, bo jak dokładniej przyjrzeć się nawet polskim komentarzom to okazało się, że nie było ani jednego prawdziwego komentarza, a takie co mogłyby sprawiać wrażenie prawdziwych, były tylko po to, żeby pozycjonować inne strony www, więc mijało się to z celem.